NÜKLEER SANTRALLERDE İŞ KAZALARI

Yazarlar

  • Abdülazim YILDIZ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
  • Ercan KÖSE Tarsus Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Nükleer santraller, nükleer santrallerde güvenlik sistemleri

Özet

İnsanlığın yaşamını sürdürülebilmesi için enerji ve enerjinin elde edilmesi vazgeçilmez bir unsurdur. Tüm Dünya’da ve ülkemizde petrol, kömür doğalgaz, gibi fosil enerji kaynakları her geçen gün azalmaktadır. Bunun sonucunda ülkeler farklı enerji kaynaklarına eğilim göstermiş olup bunların başında nükleer enerji gelmektedir. Nükleer santraller, bir veya daha fazla nükleer reaktörden oluşan ve radyoaktif maddeleri yakıt olarak kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği yerlerdir.Yakıt olarak radyoaktif madde kullanıldığı için canlıların ve çevrenin zarar görmemesi konusunda diğer santrallere kıyasla çok daha sıkı tedbirlerin alınmasını gerektirir. Aksi takdirde radyasyonun çevreye ve canlılara zararları, uzun yıllar sürebilmektedir. Nükleer santrallerin avantajları, dezavantajları ve iş kazaları açısından değerlendirdiğimizde ülkemizde ve Dünya’da farklı yorumların yapılmasına neden olmuştur. Nükleer santrallerin kurulmasına karşı olanlar esas olarak olası bir reaktör kazasında çevreye yayılma olasılığı bulunan radyasyon riski üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Nükleer santrallere olumlu bakanlar ise en büyük avantaj olarak atmosfere sera gazı üretmemesi, kömür petrol gibi fosil yakıt kaynaklarına bağlı olmaktan kurtulmayı gerekçe göstermektedirler. Tüm işyerlerinde olduğu gibi nükleer santrallerde de iş kazaları olabilmektedir. Bu kazalar çalışanlar üzerinde, çevrede ya da tesislerde olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Tehlikeli durum ve tehlikeli davranış bir araya geldiği zaman iş kazası meydana gelmektedir. Ölümlü iş kazalarının olması, etrafa radyasyon yayılması ve yayılan radyasyonun mutajen etkiye sahip olması başka bir deyişle genetik yapıyı bozması gibi önemli neticelerinden birkaçıdır. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98 önlenebilmektedir. %2’si doğal kaynaklı olup, 9 şiddetinde olan depremde Fukushima Nükleer Santrali’nde olduğu gibi önlenememektedir. İş kazaların büyük bir bölümü insan hatalarından kaynaklanmaktadır. Nükleer güç santrallerinde de alınan tüm önlemlere rağmen insan hatalarından kaynaklanan birçok iş kazası olmuş ve ciddi zararlı sonuçlar doğurmuştur. Batı Standartlarında Nükleer Güvenlik Normları’na göre planlanmış nükleer santraller uçak çarpmalarına dahi dayanıklı olarak inşa edilmektedir. Bu sebepten dolayı kalite temini, kalite kontrolü nükleer santralların inşaasında ön planda gelir ve bu önlemlere uyulmasından dolayı yapımı uzun zaman almakta bu sayede iş kazalarının önemli ölçüde önüne geçilmektedir. Nükleer santraller etrafa zarar vermeden ve iş kazalarına neden olmadan güvenli bir şekilde enerji üretebilmelidir. Bu güvenliği sağlamak için aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden, yapısal özelliklerinden ödün vermeyerek ve her türlü risk değerlendirmesi yapılarak kazaların ve iş kazalarının önüne proaktif yöntemlerle geçilebilmelidir.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-18

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, A., & KÖSE, E. (2020). NÜKLEER SANTRALLERDE İŞ KAZALARI. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 4(13), 93–111. Erişim adresi: https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/99