Günümüzde Türk İlaç Endüstrisi ve Tıbbi Satış Mümessilleri: Bir Durum Değerlendirmesi

Yazarlar

  • Banu ÖZBUCAK ALBAR Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 67100, Zonguldak, TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0003-1790-0761

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10814379

Anahtar Kelimeler:

Türk İlaç Endüstrisi, Tıbbi Satış Mümessilleri, Çalışma Koşulları

Özet

S

Sağlık ve yaşam kalitesi açısından hayati öneme sahip olan ilaç endüstrisi hem ekonomik açıdan hem de stratejik açıdan büyük öneme sahiptir. Özellikle tüm dünyayı saran ve insanların ölümüne sebep olan Covid-19 salgını ile ilaç sektörü, tüm dünya ülkeleri için önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye’de en erken kurulan sektörlerden biri olan Türk ilaç endüstrisi, günümüzde uluslararası kural ve standartlar çerçevesinde özel üretim teknolojisi gerektiren ürünler hariç her çeşit ürünü üretebilen bir teknolojik düzeye ulaşmıştır. İlaç endüstrisinde yer alan ilaç firmalarının ürün satışlarında başrol oyuncusu tıbbi satış mümessilleridir. Sektörde yaşanan yoğun rekabet ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde ürün tanıtımı gerçekleştiren tıbbi satış mümessillerinin çalışma koşulları ise zahmetli ve özveri gerektiren niteliktedir.

Bu çalışmada oldukça karlı ve giderek büyüyen Türk ilaç endüstrisinin mevcut durumuna ilişkin güncel verilere yer verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca sektörde ilaç firmalarının ürün satışlarında aracılık rolü üstlenmiş olan tıbbi satış mümessillerinin geçmişten günümüze değişen çalışma koşulları değerlendirilmiştir. Tıbbi satış mümessillerinin çalışma koşullarını düzenleyen yönetmelikte yer alan önemli değişmelere yer verilerek, genel olarak yaşadıkları sorunlara değinilmeye çalışılmıştır. Son olarak genel bir durum değerlendirmesi yapılarak bu sektörde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Referanslar

Atasever, M. (2019). İlaç Sektörünün Makro Değerlendirmesi. Satınalma Dergisi, Yıl: 7, Sayı:3, 45-51.

Anderson, B. L., Silverman, G. K., Loewenstein, G. F. & Zinberg, S. (2009). “Factors associated with physicians' reliance on pharmaceutical sales representatives” Acad Med, 84 (8): 994-1002.

Becker, M. H., Stolley, P.D., Lasagna L. & McEvilla, J. D. (1972). “Correlates of physicians' prescribing behavior”, Inquiry, 9 (3): 30-42.

Eren, M. (2012). “Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan” Türkiye Sağlık Sektörü İçerisinde Mümessiller, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.32, 187-218.

Gümüş, S. (2014). Sağlıkta İlaç Pazarlaması, Hiperlink Yayınları, İstanbul.

İEİS (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası) (2022). “2022 Türkiye İlaç Sektörü” https://www.ieis.org.tr/static/shared/publications/pdf/23623XAfT_tr_ilac_sektoru_2022.pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2024.

İpçioğlu, İ. ve Uysal, G. (2009). “İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: İlaç Firmaları Satış Gücü Üzerine Bir Analiz”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11(3), 133-148.

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (1262 s. k.). Resmî Gazete, 4348; 04.01.1943

Kabasakal, M. ve Öztürk, İ. (2019). Sosyal Medya Kullanımının Marka Algısına Etkisi: İlaç Sektöründe Bir Uygulama, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1), 56-76.

Karaman, A. (2018). Ürün Bilinirliği ve Tercihini Belirlemede Ürün Uzmanlarının Rolü: Nitel Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 646-663.

Karataş Erdem, Y. & Baykal, B. (2023). İlaç Sektöründe Hekimlerin Marka Sadakatini Etkileyen Faktörler, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26(3), 797-836.

KPMG. (2018a). “Teknoloji Devleri İlaç Sektörünü Dönüştürecek”. https://home.kpmg/tr/tr/home/medya/press-releases/2018/09/teknoloji-devleri-ilac-sektorunu donusturecek.html, Erişim Tarihi: 25.01.2023.

KPMG. (2018b). “İlaç Sektörü 2030: Evrimden Devrime 1. Bölüm”, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/12/ilac-sektoru-2030-evrimdendevrime.pdf, Erişim Tarihi: 25.01.2023.

Lyon, A & J. C. Mirivel (2011). “Reconstructing Merck's Practical Theory of Communication: The Ethics of Pharmaceutical Sales Representative–Physician Encounters”. Communication Monographs, 78(1), 53-72.

Martin, M. (2012). E-detailing: Using Digital Technology İn Sales Detailing, Digital Pharma Seminar. Url: www.princetondigital.com.au/seminar, Erişim Tarihi: 12.07.2023.

Özbucak, B. (2004). “İlaç Mümessillerinin Çalışma Koşulları (Sivas Örneği)”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas.

Özbucak Albar, B. (2019). “Dünden Bugüne Tıbbi Satış Mümessillerinin Değişen Çalışma Koşulları”, Editörler: Okur, B., Dayanç Kıyat, G. B. ve Ateşok, E., Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar (içinde), Berikan Yayınevi, 59-71.

Peppin, J. F. (1996). “Pharmaceutical Sales Representatives and Physicians: Ethical Considerations of a Relationship”. The Journal of Medicine and Philosophy, 21, 83-99.

Scharitzer, D. & Kollarits, H. C. (2000). “Satisfied Customers: Profitable Customer Relationships: Pharmaceutical Marketing: Htıraşow Pharmaceutical Sales Representatives Achieve Economic Success Through Relationship Management With Settled General Practitioners- An Empirical Study”, Total Quality Management, 11 (7): 955-965.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2021a). İlaç Sektörü Raporu, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi, 1-28. https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/plan-program/IlacSektorRaporu(2021).pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2024.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2021b). İlaç Sektör Raporu, Sanayi Genel Müdürlüğü, 1-30., https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/sektor-raporlari/mu0110011407 Erişim Tarihi: 10.02.2024.

TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu). (2018). 2018-2022 Stratejik Planı. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. https://www.titck.gov.tr/kurumsal/stratejikplan Erişim Tarihi: 12.07.2023.

TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu). (2019). 2019-2023 Stratejik Planı (Güncellenmiş Versiyon 2022), T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. https://www.titck.gov.tr/kurumsal/stratejikplan Erişim Tarihi: 12.07.2023.

Tosun, N. & Arslan Kurtuluş, S. (2017). “Hekimlerin Reçeteleme Kararında İlaç Mümessillerinin Rolü: Pilot Çalışma” , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 899-905.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150703-2.htm, Erişim tarihi: 16.10.2018.

https://www.ieis.org.tr/tr/dunya-ve-turkiye-ilac-pazari, Erişim Tarihi: 10.02.2024.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZBUCAK ALBAR, B. (2024). Günümüzde Türk İlaç Endüstrisi ve Tıbbi Satış Mümessilleri: Bir Durum Değerlendirmesi. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 8(1), 116–125. https://doi.org/10.5281/zenodo.10814379

Sayı

Bölüm

Makaleler