Aysin AYSU IMPACTS OF EXISTING SETTLEMENTS ON COMMUNITY AND INDIVIDUAL HEALTH

Yazarlar

  • Aysin Aysu Yıldız Teknik Üniversitesi
  • N. Ferah AKINCI

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10488133

Özet

Sosyolojiden ekonomiye, sağlıktan mimariye birçok disiplinin ortak konusu olan kentler, tarihin her döneminde değişime uğramıştır. Özellikle kentlerin yapısı Sanayi Devrimi’nden sonra yeni bir boyut kazanarak toplum yapısını da değiştirmiştir. Kentleşme politikası ile birlikte ulaşım imkanlarının artması ve çeşitlenmesi ile kırdan kente artan göç kentlerin büyümesine sebep olmuş, çeperlerinde yeni mahalleler oluşmuş ve banliyöler artış göstermiştir. Dünya’da yaşanan bu gelişmeler hemen hemen tüm kentlerin ekonomik, sosyolojik ve fiziksel yapılarını etkilemiştir. Bu çalışmada; kent ve kentlinin artan ihtiyaçlarının günümüz koşullarınca ortaya çıkan sorunların çözülemediği mevcut yerleşimlerdeki toplum ve bireyin sağlığı üzerindeki etkisinin vurgulanması amaçlanmaktadır. Günümüze kadar yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Kentlerdeki artan nüfus, barınma ihtiyacının karşılanması için kent merkezlerinde yıkma ve yapmaların oluşumuna, kültürel ve tarihsel yapıların yok olmasına, bununla birlikte imar hareketlerinin hızlanmasına, yeşil alanlarının azalmasına ve altyapı hizmetlerinin yetersizliğine neden olmuştur. Dünya’da yaşanan bu dönüşümler kentlerin çöküntü özellik kazanmasına sebep olmuştur. Kent sağlığının temel göstergelerinden birisi kentte yaşayan insanlardır. Kişilerin bulunduğu sosyal ve fiziksel çevre ile yaşam biçimleri, sağlığın başlıca belirleyicileridir.  Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında “Sağlığı insanın bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik (refah) içinde olması” olarak tanımlamaktadır. Bu tarifiyle DSÖ sağlığı, insanların bedensel, sosyal ve ekonomik olarak verimli bir yaşam sürmesine izin veren bir kaynak olarak düşünmektedir. Bu bağlamda kentlerin, sağlık koşullarını iyileştirmede ve sağlamada özel potansiyele sahip olduğu görülmektedir. 

Referanslar

Akın, G. (2018). Sağlıklı ve Kaliteli Yaşamda Sürdürülebilir Dünya Görüşü, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ANARSAN Sempozyumu, 11(2): 877-891. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.460068

Aslan, F., Aslan, E., & Atik, A. (2015). İç Mekanda Algı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11): 139-151. https://doi.org/10.16950/std.60957

Atakan, G. (2018). 2000’ler Türkiye’sinde “Mekân - Mesken” Kavramlarının ‘Değer’ Kavramı Üzerinden Sorgulanması: Kuramsal Bir İnceleme. GRİD Dergisi, 1(1).

Başaran İ. (2007). Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3).

Başaran, İ. (2008). Sağlıklı Kent Planlaması Açısından Isparta. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Belli, A. (2019). Türkiye’de Sağlıklı Kentler ve Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17). https://doi.org/10.26466/opus.512721

Dede, O.M. & Şekeroğlu, A. (2019). Sağlıklı Kent Kavramı İçin Nüfus Kriterinin Önemi. Kent Akademisi, 12 (40): 703-713.

Demirci, G. & Arabacıoğlu, B.C. (2022). Mekân tasarımı üzerine sistematik bir süreç araştırması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1): 272-281.

Demirtaş, Ş., Güngör, C. & Demirtaş, R. N. (2017). Sağlıklı Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite: Bireysel, Psikososyal ve Çevresel Özeliklerin Buna Katkısı, Osmangazi Tıp Dergisi, 39: 100-108. https://doi.org/10.20515/otd. 292504

Erkılıç, H. N. (2019). Tanımsız Kentsel Açık Alanların Okunması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi.

Ghulyan, H. (2017). Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 26(3): 1-2.

Kurtar, S. (2013). Bir Şehir Filozofu Olarak Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşam Sanatı. İdeal Kent Dergisi, 10: 200-219.

Özen, Y. (2011). Kişisel, Sosyal, Ulusal ve Küresel Sorumluluk Bağlamında Toplumun Yeniden İnşası: Mekan. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8: 137-148.

Özer, A. (2022). Kamusal Mekanların Dizimsel, Biçimsel ve Algılanabilirlik Düzeyinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi: Sultanahmet ve Galata Meydanları. Doktora Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.

Seçilmiş, Z. N. (2019). Mekansal Değişimin güncelik Yaşama ETkisinin Değerlendirilmesi: Ankara Hamamarkdası Evleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi.

Solak, G. S. (2017). Mekan-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1).

Susmaz, H.& Ekinci, C. E. (2009). Sağlıklı Kentleşme Süreci Esasları. E-journal of New World Sciences Academy, 4(1).

Tayanç, M. (2022). “Mekân ve Pandemi: Değişen Roller ve Dönüşen Evin Halleri”, HABITUS Toplumbilim Dergisi, 3: 71-95.

Uslu, Ö. N. (2018). Kentsel Kullanımda Kamusal Mekan Pratikleri Karşıyaka’da (İzmir) Toplum Merkezleri. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Uzun, O., Can, E. (2021). Mahalli İdare Birlikleri Bağlamında Sağlıklı Kentler Birliği Yerel Yönetimler İlişkileri: Bursa Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9: 60-78. https://doi.org/10.29130/dubited.786055

Zencirci, F.Ç. (2021). Sağlıklı Kentler Projesi Üzerine Bir Çalışma: Batı Akdeniz Bölgesi Swot-AHP Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Aysu, A., & AKINCI, N. F. . (2023). Aysin AYSU IMPACTS OF EXISTING SETTLEMENTS ON COMMUNITY AND INDIVIDUAL HEALTH. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(4), 550–556. https://doi.org/10.5281/zenodo.10488133