Ahır Gübresi ve Çay Posası Uygulamalarının Kenevirin Verim Değerleri Üzerine Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10814400

Anahtar Kelimeler:

Kenevir, Doğal lif, Abiyotik stres, Geri dönüşüm, Doğal atıklar

Özet

Kenevir (Cannabis sativa L.), çok uzun yıllardan beri farklı iklim koşullarında yetiştirilebilen, lif, tohum ve medikal amaçlı olarak kullanılan Orta Asya kökenli, tek yıllık bir bitkidir. Ahır gübresi ve çay posası gibi tarımda toprağın iyileştirilmesinde ve verimliliğin artırılmasında, tarımsal sürdürülebilirliği ve çevre kirliliğini azaltmada kullanılan organik atıklardır. Bu çalışmada kenevir bitkisine ekim öncesi farklı oranlarda ahır gübresi, çay posası, çay posası-ahır gübresi ve yalnız toprak uygulanarak kenevir bitkisinin verim ve kalite değerleri incelenmiştir. Denemede kullanılan ahır gübresi ve çay posası toprak ağırlığı esasına göre  % olarak hesaplanarak uygulanmıştır.  Her bir uygulamada (ahır gübresi, çay posası ve çay posası+ahır gübresi) %1, %2, %3 ve %4 olacak şekilde farklı oranlar kullanılarak yetiştirme ortamları elde edilmiştir. Proje Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama alanı sera koşullarında yürütülmüştür. Deneme 4 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Deseni göre 2022 yılında kurulmuştur. Projede, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nden temin edilen Finola kenevir çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; bitki boyu ortalama değerleri 79.25-225,25 cm, teknik sap uzunluğu ortalama değerleri 34.00-114,75 cm, sap çapı ortalama değerleri 1.05-5.53 mm, lif verimi ortalama değerleri 47.63-294.88 kg/da, tohum verimi ortalama değerleri 62.44-248.31 kg/da, biyolojik verim değerleri 875,00-4500,75 kg/da, yağ oranı değerleri %26.02-30.26 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Çalışmada ahır gübresi uygulamaları en yüksek verimi sağlarken, sadece çay posası uygulamalarında en düşük verim gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, ahır gübresi kenevir verimi açısından en etkili sonucu vermiştir.

Referanslar

Aksoy, D., Aytaç, S. (2021). Samsun ekolojik koşullarında Narlısaray populasyonu ile yabancı orijinli kenevir çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin araştırılması (, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).

Aydoğan, M., Terzi, Y. E., Gizlenci, Ş., Mustafa, A. C. A. R., Alpay, E. S. E. N., & Meral, H. (2020). Türkiye’de kenevir yetiştiriciliğinin ekonomik olarak yapılabilirliği: Samsun ili Vezirköprü ilçesi örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35(1), 35-50.

Gurel, Akdemir H, Emiroglu SH, Kadoglu H, land, HB (2000) Turkey fiber crops, Cotton farming, overview, and other fiber crops Technology. Turkey Agricultural Engineering V. Technical Congress, 17-21 January, Ankara, 525- 566.

Gizlenci Ş, Acar M, Yiğen Ç, Aytaç S, (2019) Hemp Agriculture, Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Agricultural Research and Policies, Black Sea Agricultural Research Institute Directorate, Samsun, 2019

Koçer, T., 2022. Tokat - kazova şartlarında bazı kenevir (Cannabis sativa l.) çeşit ve populasyonlarının bitkisel ve verim özelliklerinin belirlenmesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yüksek lisans Tezi.

Mirze, O., 2023. Kenevir ( Cannabis sativa L.) yetiştiriciliğinde su tutucu polimer uygulamalarının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi Yozgat Bozok Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Özük, A.R. 2023. Yozgat şartlarında farklı azot dozlarının bazı kenevir genotiplerinin (Cannabis sativa var. sativa) verim ve kalite özelliklerine etkileri, Yozgat Bozok Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Şakar, H., 2022. Tokat Kazova şartlarında ikinci ürün kenevir (Cannabis sativa L.) yetiştiriciliğinde farklı ekim sıklıklarının verim ve kalite özelliklerine etkisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yüksek lisans Tezi.

Schultes, R.E., A. Hofmann, A., 1980. The Botany and Chemistry of Hallucinogens, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, p. 21.

Small, E., & Marcus, D. (2002). Hemp: A new crop with new uses for North America. Trends in new crops and new uses, 24(5), 284-326.

Yazici L., Yılmaz G., Yıldırım C., Koçer T., ve Uskutoğlu T.,(2023). Avrupa tescilli bazı kenevir (Cannabis sativa L.) çeşitlerinin Verim Kriterleri Yönünden Performansı. Journal of Applied Sciences Uygulamalı Bilimler Dergisi. MAS Japs 8(1): 7–15, 2023. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7603456.

Yazici L., (2022). Optimizing plant density for fiber and seed production in industrial hemp (Cannabis sativa L.), Journal of King Saud University – Science 35 (2023) 102419.

Yazici L., Yılmaz G., Koçer T. and Şakar H., (2020). Investigation of some Yield Characteristics of Hemp (Cannabis sativa L.) in Tokat Ecology. J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 15(2): 104-108.

Yazici L., ve Yılmaz G. ,2021. Endüstrı̇yel Kenevı̇r ve Geleceğı̇.12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi(Online),Kongre Bildiri Tam Metin Kitabı,362-369.

Yılmaz G., ve Yazici L., 2022. Dünya’da Yükselen Değer; Endüstriyel Kenevir (Cannabis sativa L.). Bozok Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Syf; 54-61.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

YAZİCİ, L., & ERBAY, M. B. . (2024). Ahır Gübresi ve Çay Posası Uygulamalarının Kenevirin Verim Değerleri Üzerine Etkisi. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 8(1), 126–134. https://doi.org/10.5281/zenodo.10814400

Sayı

Bölüm

Makaleler