Perception of Rural Tourism and Determination of Local People's Perspective on Agro (agriculture) Tourism: The Case of Alaşehir District of Manisa Province

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10812900

Keywords:

Agro tourism, Tourism perception,, Alaşehir

Abstract

The concept of agriculture and tourism is one of our most important economic resources that complement each other for our country. Agrotourism, shown as one of the tools of rural development, is to take place today as a sustainable tourism activity by protecting agricultural areas. In this context, it is thought that Alaşehir District, which is one of the vineyard centers of the world, is not only a grape city in terms of agricultural production, it can become one of the important agrotourism centers of the region with the natural and cultural tourism potentials found around it. With this study, a survey study was conducted with 400 people to determine the perspectives of residents and producers (farmers) towards agro-tourism. In the survey study, the rural tourism potentials of Alaşehir district were evaluated, the perspective of the people of the region on agricultural tourism was taken into account, and suggestions were developed for the people of the region and local managers to identify problem points and create solutions. The necessary data for the research were collected through face-to-face interviews with the participants and a questionnaire survey.  According to the findings; 311 producers support agro-tourism with the idea that different business lines will develop. The reasons for 88 producers do not support agro-tourism are the environmental problems caused by geothermal facilities on agricultural lands and the change in urban culture.

References

Adamov, T., Ciolac, R., Iancu, T., Brad, I., Pet, E., Popescu, G. and Smuleac, L. (2020). Sustainability Of Agritourism

Activity. Initiatives And Challenges İn Romanian Mountain Rural Regions. Sustainability, 12 (2), 2502

Ammirato, S. and Felicetti, A. M. (2004). The Agritourism As A Means Of Sustainable Development For Rural

Communities: A Research From The Field. International Journal of Interdisciplinary Environmental Studies

(1):17-29 DOI: 10.18848/2329-1621/CGP/v08i01/53305

Ataberk, E. (2017). Tire (İzmir)’de Turizm Türlerini Bütünleştirme Olanakları: Kültür Turizmi, Kırsal Turizm,

Agroturizm ve Gastronomi Turizmi, Turizm Akademik Dergisi, 4 (2), 153-164.

Barbieri, C. (2012). Assessing The Sustainability Of Agritourism İn The US: A Comparison Between Agritourism

And Other Farm Entrepreneurial Ventures. Journal of Sustainable Tourism 21(2):1-19

Baykal, F. (2012b). Ekoturizm, Kırsal Turizm, Agroturizm: Özellikler ve Örnekler, Buca Ekoturizm Çalıştayı, 22 Şubat

, Buca-İzmir.

Cheteni, P. and Umejesi, I. (2023). Evaluating The Sustainability Of Agritourism İn The Wild Coast Region Of South

Africa. Cheteni & Umejesi, Cogent Economics & Finance (2023), 11: 2163542

https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2163542

Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2013). Agro-Turizm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Muğla Yöresindeki TaTuTa

Çiftliklerinde Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 1/3 (2013) 22-32

Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2014). Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro-Turizm

Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1 (1), 15-28.

Domi, S. & Belletti, G. (2022). The Role Of Origin Products And Networking On Agritourism Performance: The

case of Tuscany. Journal of Rural Studies Volume 90, Pages 113-123.

https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.01.013

Duran, E., Eryücel,Ö. and Özcan, Z. (2019). Şarap Üretimi Ve Tüketiminin Türkiye Turizmindeki Yeri: Kadim

Anadolu Bağ Rotası Başlangıç Noktası Olarak Çanakkale Örneği, Turizm ve Arastırma Dergisi Journal of

Tourism And Research, Cilt / Volume: 8 Yıl / Year: 2019 Sayı / Number: 1

Güdücüler, M. (2012). Urla’da Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi,

(2), 67-78.

Hall, D., Roberts, L., Mitchell, M. (2003). New Directions in Rural Tourism. Routledge Publishing. New York, USA.

Kothari, H. and Perwej, A. (2021). Agro Tourism: A Way of Sustainable Development. Wesleyan Journal of

Research, Vol 13 No 68.

Mahmoodi, M., Roman, M. and Prus, P. (2022). Features and Challenges of Agritourism: Evidence from Iran and

Poland. Sustainability 2022, 14, 4555. https://doi.org/10.3390/su14084555

Mahmoudi, R., Shetab-Boushehri, S.-N., Hejazi, S. and Emrouznejad, A. (2019). Determining the relative

importance of sustainability evaluation criteria of urban transportation network. Sustainable Cities and

Society, 47. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101493

Çukur ,T.,ve Kızılaslan, N., (2018). Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı, Tarım Ekonomisi

Dergisi Cilt:24 Sayı:2 Sayfa:233-241 Turkish Journal of Agricultural Economics Volume: 24 Issue: 2 Page:

-241 DOI 10.24181/tarekoder.491281

Nunnally J. C. (1967). PsychometicTheory, 1. Baskı, New York: McGrawHill.

Orhan, F. ve Gömüç, M.(2021).Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Doğa İle Tarihin Buluştuğu Bir Yer

İncelemesi: Arapgir (Malatya),December 2021In Book: Atatürk Üniversitesi Coğrafya Araştırmaları Serisi

"Beşeri Coğrafya" (Pp.185-224),Publisher: Gazi Kitabevi

Orhunbilge, N. (2000). Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı,

Avcıol Basım ve Yayın, İstanbul, 420 s.

Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002) Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir

Çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2): 183-195

Sezer, B. (2022). Ardahan İli Çıldır İlçesi Ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirmesi, Necmettin

Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı Ekoturizm Rehberliği

Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

Tuncer, B.and Bakırcı, M. (2021). Integrated Rural Tourism Analysis Of Milas District (Muğla). InternationalJournal

of Geography and Geography Education (IGGE), 44, 253-271.

TÜİK,Türkiye İstatistik Kurumu( haziran,2023,) https://data.tuik.gov.tr/,

Ukav, İ. ve Çetinsöz B. C. (2015). Adıyaman İlinde Çiftçilerin Tarım Turizmi Üzerine Algılamaları. Mesleki Bilimler

Dergisi. 4 (1): 8 – 20

Dalgın, T., Atak, O. ve Çeken, H.,(2016).Festivallerin Bir Kırsal Turizm Çekiciliği Olarak Önemi,Uluslararası Sosyal

Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık

December 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Ünal Ankaya, F. ve Gülgün Aslan, B. (2020). Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Dünya ve Türkiye

Örnekleri. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 3(2): 52-57

Ünal Ankaya, F., Yazici, K., Balık, G. ve Gülgün Aslan, B. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel

ve Ekonomik Katkıları. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 1(2): 69-72

Yazici, K. ve Pirli, A. (2022). Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın Rekreasyonel Potansiyelinin Belirlenmesi, Bozok Tarım

ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1), 11-23

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

İnternet kaynakları

Url-1; https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2693,Erişim tarihi;12.12.2023

Url-2; https://sehirsorgula.com/alasehir-mahalleleri/,Erişim tarihi; 06.01.2024

Url-3; http://www.alasehir.gov.tr/konumu-ve-cografi-yapi, Erişim tarihi;22.11.2023

Url-4; https://corinecbs.tarimorman.gov.tr/ Erişim Tarihi; 25.01.2024

Url-5; https://www.dailymotion.com/video/x7fhbq7,Erişim tarihi; 08.12.2023

Url-6;https://festtr.com/festival/alasehir-uzum-festivali , Erişim tarihi,17.12.2023

Url-7;https://www.aksam.com.tr/kobi/uzum-ambari-olarak-bilinen-ilcede-hasat-basladi/haber-

,Erişim tarihi,25.01.2024

Url-8; http://www.alasehir.gov.tr/tarihi,Erişim tarihi;11.11.2023

Url-9; https://www.turkiyenintarihieserleri.com/Erişim tarihi :29.01.2024

Published

2024-03-15

How to Cite

ANKAYA, F., & PİRLİ, A. . (2024). Perception of Rural Tourism and Determination of Local People’s Perspective on Agro (agriculture) Tourism: The Case of Alaşehir District of Manisa Province. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL, 8(1), 1–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.10812900

Issue

Section

Articles