VENÖZ YETMEZLİĞİN HUZURSUZ BACAK SENDROMUYLA İLİŞKİSİ

Yazarlar

  • Meral EKİM Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
  • Hasan EKİM Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7221055

Anahtar Kelimeler:

Huzursuz Bacak Sendromu, Venöz Yetmezlik, D Vitamini

Özet

GİRİŞ: Willis-Ekbom hastalığı da denilen huzursuz bacak sendromu (HBS), istirahatta kötüleşen ve bacak hareketleriyle hafifleyen semptomlarla karakterizedir Çoğu durumda, HBS sadece uykuya dalma veya uykuya devam etme için büyük bir engel olarak tanımlanır ve öncelikle bir "uyku bozukluğu" olarak sınıflandırılır. Geniş bir sunum yelpazesine sahip olan HBS’nun uzun süredir devam eden araştırmalara rağmen etiyolojisi ve patofizyolojisi henüz yeterince anlaşılmamıştır. Çalışmamızın amacı venöz yetmezlik ile HBS arasındaki ilişkiyi incelemektir. HASTALAR VE METOT: Pandemi döneminde venöz yetmezlik ve HBS tanısı konulan 20 hasta çalışma kapsamına alındı. HBS tanısı uluslararası HBS çalışma grubu (IRLSSG) kriterlerine göre kondu. Rutin laboratuvar ve vasküler Doppler ultrasonografik incelemelerin yanı sıra vitamin D, vitamin B12, magnezyum ve folat düzeyleri de ölçüldü. BULGULAR: Çalışma kapsamına giren 7 (%35) erkek ve 13 (%65) kadın hasta vardı. Yaşları 28 ile 84 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 58.9±15.9 yıldı. Birisi hariç tüm hastalarda D vitamini düzeyleri normalin altındaydı. Erkek hastalarda ortalama D vitamini düzeyi 14.9±6.1 ng/mL, kadın hastalardaysa 11.8± 9.2 ng/mL idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Hastalarımızda venöz yetmezliğin ve D vitamini eksikliğinin tedavisiyle HBS semptomlarında düzelme oldu. SONUÇ: Birçok ortak risk faktörleri ve epidemiyolojik özellikleri paylaştıklarından venöz yetmezlik ile HBS yaygın olarak örtüşen bir klinik sendrom gibi görünmektedir. Hastalarımızda olduğu gibi venöz yetmezliğin tedavisi ve D vitamini eksiliğinin replasmanıyla HBS semptomlarının düzelmesi muhtemeldir. Ancak, çalışmamızın geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-29

Nasıl Atıf Yapılır

EKİM, M., & EKİM, H. (2022). VENÖZ YETMEZLİĞİN HUZURSUZ BACAK SENDROMUYLA İLİŞKİSİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(22), 482–492. https://doi.org/10.5281/zenodo.7221055