HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Fadime GÖK Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD
  • Filiz KABU HERGÜL Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
  • Hilal Gizem İPÜÇÜRÜK Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.610

Anahtar Kelimeler:

Hemşirelik eğitimi, öğrenci, öğrenme, ders çalışma yaklaşımları

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımlarını belirlemek idi. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışma 2019-2020 Bahar yarı-yılında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde yürütüldü. Çalışmanın evrenini hemşirelik lisans öğrencileri (n=811) oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmaya kabul eden tüm öğrenciler (n=502) örnekleme dahil edildi. Veriler öğrenci tanıtıcı bilgi formu ve “Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği” aracılığı ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Independent Samples t-test, One-Way Anova, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.41±1.64 olup, %83,7’si kadındı. Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, ekonomik durum, şu an yaşadığı yer, çalışma ortamı ve çalışma materyaline sahip olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. Yirmi bir yaş üstü, erkek, üçüncü sınıfta okuyan ve öğrenci evinde kalan öğrencilerin yüzeyel motivasyonları daha yüksek olarak belirlendi. Ekonomik durumu iyi olan ve uygun çalışma ortamı olan öğrencilerin derin stratejiyi benimsediği ve yardımcı çalışma materyaline sahip olan öğrencilerin ise derin motivasyonlarının daha iyi olduğu görüldü. Sonuç ve öneriler: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerinin derin motivasyon düzeyleri düşük olmakla birlikte, ders çalışmada ağırlıklı olarak derin strateji ve derin yaklaşımı tercih ettikleri tespit edildi. Çalışmanın daha geniş örneklem grubunda tekrarlanması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

GÖK, F. ., KABU HERGÜL, F., & İPÜÇÜRÜK, H. G. (2022). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 253–269. https://doi.org/10.38063/ejons.610