Ortaokul Öğrencilerinin PISA Türündeki Problemleri Kurma Becerilerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Sümeyye Güner Bedir 23 Nisan Ortaokulu
  • Ayten Pınar Bal Çukurova Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10479147

Anahtar Kelimeler:

Anahtar Kelimeler: Rutin Olmayan Problemler, Matematiksel Okuryazarlık, PISA, TIMSS, Akademik Başarı, Soru Yazma Süreci Özellikleri.

Özet

Öz
Başarının belirlenmesine yönelik araştırmaların yanında ülkeler çapında seviyeyi belirleyen uluslararası araştırmalar da önemlidir. Ülkemizde PISA (Programme for International Student Assessment) matematik okuryazarlık ölçeği alanında değerlendirilen sorular ile benzer nitelikteki sorular gerekmektedir. Öğrencilerin matematik okuryazarlığı arttırılması ile PISA sorularına hazırlıklı olmaları önem kazanmaktadır. Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin PISA türündeki problemleri kurma becerilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu genel amaç kapsamında problemlerin bağlam, içerik, süreç becerisi ve orjinallik açısından nasıl oldukları incelenmiştir. Çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Hatay ilinin Dörtyol ilçesindeki 43 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla bilgi açısından zengin durumların seçilmesinden dolayı amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme türüne göre Cresswell, 2007; Yıldırım & Şimşek, 2011) çalışma grubu belirlenmiştir. Ölçüt olarak bölgedeki en başarılı okullardan biri ve en iyi sınıflardan biri seçilmiştir. Araştırmada verileri toplama aracı olarak PISA doğasına uygun üç problem kurmaları istenmiştir ve kurdukları problemleri veri analiz çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin gerçek yaşam problemlerinin ne olduğunun farkında olmaları ve bu tarzda problemleri oluşturabilmeleri beklenmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin günlük yaşam ile matematik dersi arasında bağ kurarak aktif katılımı ile anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmesi beklenmektedir. Böylece matematik dersini sadece bir ders olarak değil tüm yaşamları boyunca gerekli olduğunun farkında olmaları beklenmektedir. 

Yazar Biyografisi

Ayten Pınar Bal, Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Referanslar

ÖZEL NOT/SPECIAL NOTE: tezden türetilmesi burada belirtilmesi beklenmektedir.

Demir, F. (2015). Matematik okuryazarlığı soru yazma süreç ve becerilerinin gelişimi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2016). Giriş (A. Ç. Kılınç, Çev.) In S. Akbaba Altun & A. Ersoy (Eds.), Nitel veri analizi (pp. 10-12). Ankara: Pegem Akademi.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded source book: Qualitative data analysis. London: Sage Publications.

Gürbüz, M. Ç. (2014). PISA matematik okuryazarlık öğretiminin PISA sorusu yazma ve matematik okuryazarlık düzeyleri üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa

Jurdak, M. E. (2006). Contrasting perspectives and performance of high school students on problem solving in real world situated, and school contexts. Educational Studies in Mathematics, 63, 283–301.

HEUVEL-PANHUİZEN, M. V. D. (1998). “Realistics Mathematics Education Work in Progress”. NORMA-lecture, held in Kristiansand, Norway, 5-9 June.

Smith, P. K. & Pellegrini, A. D. (Eds.). (2000). Psychology of education. London: RoutledgeFalmer 11New Fetter Lane.

Van de Walle, J., & Karp, K. Bay-Williams J. (2016). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (9th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. In D. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 334–370). New York: Macmillan.

Altun, M. (2015a), İlköğretim ikinci kademe 6, 7. ve 8. sınıflarda matematik öğretimi. Bursa: Aktüel.

Altun, M. (2015b), Matematik uygulamaları, sıra dışı problemler, matematik okuryazarlığı soruları 5-6. Bursa: Aktüel

Bloom, W. & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, applications and links to other subjects. Educational Studies in Mathematics. 22, 37-68.

Baykul, Y. ve Aşkar, P. (1987). Problem ve problem çözme, Matematik öğretimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No: 94.

Krulik, S., Rudnick, J.A. (1989). Problem Solving: a handbook for senior high school teachers. Allyn and Bacon.

Posamentier, A.S. ve Krulik, S. (2016). Matematikte problem çözme: 3-6. sınıflar için (Çev. L. Akgün, T. Kar ve M. F. Öçal). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dossey, J., McCoren, S., Turner, R. and Lindquist, M. (2008). PISA 2003 – Mathematical literacy and learning in the Americas. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 8(2), 140 – 152. DOI: 10.1080/14926150802169289.

Lemke, M., Sen, A., Pahlke, E., Partelow, L., Miller, D., Williams, T. Kastberg, D. and Jocelyn, L. (2004). International Outcomes of Learning in Mathematics Literacy and Problem Solving: PISA 2003 Results From the U.S. Perspective. Washington

Greiff, S. (2012a). From interactive to collaborative problem solving: Current issues in the programme for international student assessment. Review of Psychology, 19(2), 111-121.

Greiff, S. (2012b). Assessment and theory in complex problem solving – a continuing contradiction? Journal of Educational and Developmental Psychology, 2(1), 49–56.

Polya, G. (2004). How to solve it: A new aspect of mathematical method. ( Expanded princeton science library edition). The United States of America: Princeton University Press.

Artzt, A. F. & Armour-Thomas, E. (1999). A cognitive model for examining teachers' instructional practice in mathematics: A guide for facilitating teacher reflection. Educational Studies in Mathematics, 40(3),211-235.

Goos, M., Galbraith, P., Renshaw, P. & Geiger, V. (2000). Reshaping teacher and student roles in technology-enriched classrooms. Mathematics Education Research Journal volume 12, pages303–320.

Dossey, J., Csapo, B., Jong, T., Klieme, E. and Vosniadou, S. (2000). Cross-curricular competencies in PISA towards a framework for assessing problem-solving skills. Paper presented at Fourth General Assembly of the OECD Education Indicators Programme, Tokyo, Japan.

Greiff, S., Wüstenberg, S., Molnár, G., Fischer, A., Funke, J., & Csapó, B. (2013). Complex problem solving in educational contexts—Something beyond g : Concept, assessment, measurement invariance, and construct validity. Journal of Educational Psychology, 105(2), 364–379.

Stoyanova, E., & Ellerton, N.F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. In P. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp.518–525), Melbourne: Mathematics Education Research Group of Australasia.

Akay, H., Soybaş, D. & Argün, Z. (2006). PROBLEM KURMA DENEYİMLERİ VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AÇIK-UÇLU SORULARIN KULLANIMI. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14 No:1, 129-146.

Brown, S. I., & Walter, M. I. (2005). The art of problem posing (3rd ed.). New York: Psychology Press

Nixon-Ponder, S. (1995). Using problem-posing dialogue: In adult literacy education. Adult Learning, 7(2), 10-12.

Stoyanova, E. (2003). Extending students’ understanding of mathematics via problem posing. Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.

Kovács, Z. (2017). Mathematic teacher trainees facing the “what-if-not” strategy: A case study. In A. Ambrus, & É. Vásárhelyi (Eds.), Problem solving in mathematics education (pp. 68-81), Hungary, Budapest: Eötvös Loránd Universite

Benckert, S. (1997). Context and conversation in physics education. Erişim adresi:

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/18144/gupea_2077_18144_1.pdf;jsessionid=15A

CDE4F63504FB7FBA2C14DE81EB3AA?sequence=1

Gravemeijer, K.: 1999, ‘How emergent models may foster the constitution of formal mathematics’, Mathematical Thinking and Learning 1 (2), 155–177

Fosnot, C. T., & Dolk, M. (2001). Young mathematicians at work: Constructing multiplication and division (p. 170). Portsmith, NH: Heinemann.

Fosnot, C. T., & Dolk, M. (2001). Young mathematicians at work: Constructing number sense, addition, and subtraction (p. 193). Portsmith, NH: Heinemann.

EARGED 2009. ÖBBS 2008 öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi fen

bilgisiraporu.21.10.2010tarihindehttp://earged.meb.gov.tr/dosyalar/o

bbs/obbs_2008_raporu.pdf adresinden alınmıştır.

OECD (2019a). PISA 2018 assessment and analytical framework. Paris: OECD Publishing. doi:https://doi.org/10.1787/b25efab8-en

OECD (2019b). PISA 2018 results volume I: What students know and can do. Paris: OECD Publishing.

MEB (2019). PISA 2018 ulusal ön raporu. Ankara.

MEB (2018). https://www.meb.gov.tr/pisa-2018-sonuclarina-gore-turkiye-her-3-alanda-performansini-artiran-tek-ulke/haber/19842/tr

Kırnap-Dönmez, S. M. (2014). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bayazıt, İ., Kırnap-Dönmez, S. M. (2017). Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Orantısal Akıl Yürütme Gerektiren Durumlar Bağlamında İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 8(1):130-130

Çelik, H. C., Akın, M. F., İlhan, A. (2018). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bağlam Temelli Olan ve Olmayan Problemlere İlişkin Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Turkish Studies Educational Sciences. Volume 13/27, p. 433-460.

Akın, M. F. & İlhan, A. (2020). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının bağlam temelli problemi Benckert kriterlerine göre değerlendirmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 739-753.

Saka, E., Çelik, D. (2018). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerini Çözme Sürecinde Teknolojinin Rolü. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 2018, Special Issue, 116-149

Çelik, H. C. (2018). The Effects of Activity Based Learning on Sixth Grade Students’ Achievement and Attitudes towards Mathematics Activities. EURASIA J Math Sci Tech Ed, Volume 14, Issue 5, 1963-1977

Serin, M. K. (2020). Analysis of the Problems Posed by Pre-Service Primary School Teachers with the Context of Environment. International Electronic Journal of Environmental Education, v10 n1 p98-109 2020

Canbazoğlu, H. B., Tarım, K. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı ve farkındalıklarının geliştirilmesine yönelik etkinlik temelli bir uygulama. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(4), 1183-1218

Şengül-Akdemir, T., & Türnüklü, E. (2017). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin açılar ile ilgili problem kurma süreçlerinin incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 6(2), 17-39.

Ngah, N., Ismail, Z., Tasir, Z., & Mohamad Said, M.N.H. (2016). Students’ ability in free, semi-structured and structured problem posing situations. Advanced Science Letters, 22(12), 4205-4208.

Kozaklı Ülger, T., (2021). MATEMATİK OKURYAZARLIK YETERLİKLERİNİN GELİŞİMİNE DAYALI BİR MODÜLER PROGRAMIN TASARLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora tezi. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dündar, T. (2020). Bağlamsal problemlerin çözümünde öğrenci hatalarının incelenmesi ve çözüm önerileri. Doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

BAYDUZ, S., & TAKUNYACI, M. (2021). 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI TEMSİLLERE YÖNELİK KURDUKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ. PEARSON JOURNAL, 6(15), 435–453.

Wang, F., & Hannafin, M.J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5-23.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şahin, O. & Başgül, M. (2018). Investigation of PISA problem posing skills of mathematics teacher candidates. International journal of field education, 4(2), 128-148.

Hope, M. (2007). Mathematical literacy. Principal Leadership, 7(5), 28-31.

Kilpatrick, J. (1987). Formulating the problem: Where do good problems come from? In A. H. Schoenfeld (Ed.), Cognitive Science and Mathematics Education (pp. 123-147). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Martin, R. A. (2007). The psychology of humor: An integrative approach. Elsevier Academic Press.

Yeğit, H. (2019). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2 (3), 174-195.

Türkan, K. (2019). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Yüksek lisans tezi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Altun, M., Aydın Gümüş, N., Akkaya, R., Bozkurt, I., Kozaklı Ülger, T. (2018). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 1 (1), 66-88.

Cankoy, O. (2013). Interlocked problem posing andchildren’s problem posingperformance infreestructuredstuations. International Journal of Scienceand Mathematics Education, 12, 219-238.

Deringöl, Y. (2019). The relationship between reflective thinking skills and academic achievement in mathematics in fourth-grade primary school students. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 6(3). 613-622

Knott, Libby (2010) "Problem Posing from the Foundations of Mathematics," The Mathematics Enthusiast: Vol. 7 : No. 2 , Article 17. 413-432.

Kojima, K., Miwa, K. & Matsui, T. (2009). Proceedings of the 17th International Conference on Computers in Education [CDROM]. Hong Kong: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Silver, E. A. (1994). On Mathematical Problem Posing. For the Learning of Mathematics, 14, 19-28.

Çetinkaya, A., Soybaş, D. (2017). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 169-200.

Geçici, M.E., & Aydın, M. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometri problemi kurma becerileri ile geometri öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(2), 431-456.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Bedir, S. G., & Bal, A. P. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin PISA Türündeki Problemleri Kurma Becerilerinin İncelenmesi. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(4), 467–481. https://doi.org/10.5281/zenodo.10479147